avg

avg

AVG verklaring van de websitebezoeker


In verband met de nieuwe Europese wetgeving op privacy (AVG) verklaar ik dat de door mij aangeleverde contactgegevens door Maud Quaedvlieg, conform haar privacyverklaring, tot nader bericht van mijn kant bewaard mogen worden.Deze gegevens mogen uitsluitend door haar worden gebruikt voor communicatie met mij middels e-mail, telefoon of nieuwsbrief en nimmer ter beschikking worden gesteld aan anderen, tenzij ik daar toestemming voor geef. 

privacy-verklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken


Maud Quaedvlieg verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

• Voor- en achternaam
• Adres
• Postcode
• Plaats
• Telefoonnummers
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer

 

Dit betreft alle persoonsgegevens van de klant/cursist, gestuurd bij het aanmelden voor een van de diensten van Maud Quaedvlieg. Digitaal door klant/cursist aangeleverd beeld- en tekstmateriaal wordt uitsluitend met betrokkenen instanties gedeeld en met hoge discretie mee omgegaan.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die zij verwerkt

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Maud kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Maud zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met haar op via info@maudq.nl, dan verwijdert zij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag zij persoonsgegevens verwerkt

Maud Quaedvlieg verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van een betaling
  • Verzenden van haar nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig

 

Maud Quaedvlieg analyseert jouw gedrag niet op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Zij verwerkt persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeftvoor haar belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Maud Quaedvlieg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Maud Quaedvlieg) tussen zit.


Hoe lang ze persoonsgegevens bewaart

Maud Quaedvlieg bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zij hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Categorie persoonsgegevens Bewaartermijn Reden:


Personalia

20 jaar indien er geen verder contact is na een aanvraag, nieuwsbriefinschrijving, download, e.d. en er geen opdracht uit voortvloeit. Dit is o.a. nodig voor fiscale doeleinden.

 

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

20 jaar. Dit is o.a. nodig voor fiscale doeleinden.

Gegevens bij het aangaan van een overeenkomst

Zolang de overeenkomst van kracht is, plus 7 jaar. Dit is nodig voor een goede uitvoering van de overeenkomst en onze bedrijfsvoering.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die zij gebruikt

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we jouw toestemming nodig. We gebruiken geen cookies om ons websiteverkeer te analyseren en om functies voor content en social media te bieden. Via de cookieverklaring op mijn website kan je jouw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

 

Maud gebruikt alleen functionele en geen analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Maud gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die jou identificeren of gebruikt kunnen worden om jou te identificeren of the contacteren. Zulke informatie omvat onder andere jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Maud zal alleen persoonlijke gegevens verzamelen als jij ons de informatie vrijwillig toestuurt. Het toesturen van persoonlijke gegevens kan onder andere via de formulieren op haar websites. Op het moment dat jij ons vrijwillig persoonlijke informatie toestuurt en daarbij actief aangeeft dat je meer informatie wilt ontvangen en zij jouw gegevens daarvoor mag gebruiken, dan geef je haar toestemming om jouw gegevens te gebruiken.

 

Afmelden cookies

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.


In ons privacybeleid vind je meer informatie over Maud, hoe je contact met haar kan opnemen en hoe ze persoonlijke gegevens verwerkt.

 

Jouw toestemming geldt voor de volgende gebieden

www.maudquaedvlieg.nl ; workshops.maudquaedvlieg.nl ; www.tussenvaarwelenvoorbij.nl ; besmartbuyart.nl

 

Jouw huidige stand

Alle cookies toestaan (Noodzakelijk, Voorkeuren, Statistieken).


Bij deze ben je geïnformeerd over deze cookies en hebben we via een van de formulieren je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Maud Quaedvlieg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij haar een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die zij van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@maudq.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Maud reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Klachten

Maud Quaedvlieg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Statistieken

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

 

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Maud Quaedvlieg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@maudq.nl.


Wijzigingen

Maud Quaedvlieg kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op haar website www.maudquaedvlieg.nl. Deze versie is opgesteld in Mei 2018.

 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Maud Quaedvlieg is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.